DLA RECENZENTÓW

Redakcja wyznacza do oceny tekstu dwóch anonimowych i niezależnych Recenzentów, których obszar specjalizacji naukowej odpowiada tematyce artykułu. W procesie recenzji, tożsamość Autorów i Recenzentów nie jest ujawniana (double-blind peer review).

Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania polityki etyki Czasopisma, a w szczególności do:

  • Zachowania poufności – nieujawniania treści recenzowanej pracy. Treści, z którymi Recenzent zapoznał się w trakcie recenzji, nie mogą być wykorzystane w celu osiągnięcia osobistych korzyści.
  • Poinformowania Redakcji o podejrzeniu plagiatu lub o innych wątpliwościach etycznych.
  • Poinformowania Redakcji o możliwości wystąpienia konfliktu interesów, w przypadku wiedzy o relacji łączącej Recenzenta z Autorem lub instytucją powiązaną z treścią recenzowanego artykułu.
  • Poinformowania Redakcji w przypadku, gdy praca przesłana do recenzji nie odpowiada merytorycznie obszarowi jego specjalizacji naukowej.
  • Poinformowania Redakcji o niemożliwości dotrzymania terminu wykonania recenzji.
  • Rzetelnej oceny tekstu, wyłącznie na podstawie jego walorów naukowych oraz zgodności z celem i zakresem tematycznym Czasopisma. Uwagi Recenzenta powinny być sformułowane jasno i zawierać wskazówki, które mogą pomóc Autorom w dokonaniu poprawek.
  • Wspomagania Rady Redakcyjnej Czasopisma w procesie podejmowania decyzji o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.

Dziękujemy Recenzentom za ich wkład w podnoszenie jakości prac publikowanych na łamach Czasopisma.