ETYKA PUBLIKACJI

Etyka publikacji w czasopiśmie “Ryzyko i Zrównoważony Rozwój” powiela zasady COPE (Committee on Publication Ethics) oraz PERK (Publishing Ethics Resource Kit) w zakresie wytycznych dotyczących Autorów, Recenzentów, Redaktorów i Wydawcy.

Wymagania i dobre praktyki obowiązujące Autorów, Recenzentów, Redaktorów i Wydawcę przedstawiono poniżej:

 • AUTORZY

Prace nadsyłane do Czasopisma muszą spełniać następujące warunki:

 • Badania zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i odpowiadają standardom naukowym.
 • Praca jest oryginalna (nie została wcześniej opublikowana w obecnej lub zmienionej formie).
 • Praca nie została zgłoszona do procesu wydawniczego w innym wydawnictwie.
 • Autorstwo publikacji nie rodzi żadnych wątpliwości co do wkładu autorów w jej przygotowanie (brak podejrzeń o autorstwo-widmo, gościnne lub grzecznościowe).
 • Cytowania innych prac są rzetelne, pozbawione manipulacji, zgodne z dobrymi praktykami i Prawem autorskim; Autor nie nadużywa samocytowań.
 • Autor uzyskał zgodę na publikację materiałów pochodzących z innych źródeł, w przypadku których jest ona wymagana.
 • Autor uzyskał zgodę na wskazanie danych personalnych lub firmy/organizacji, jeżeli praca zawiera dane wrażliwe.
 • Nadesłana praca nie powiela wcześniejszych prac Autora/Autorów.

Autorzy powinni uwzględnić, że Redaktorzy Czasopisma:

 • Sprawdzają oryginalność nadesłanych prac.
 • Mogą poprosić o przedstawienie danych źródłowych, jeżeli budzą one wątpliwości (podejrzenie o sfabrykowanie danych).
 • Mogą poprosić o przedłożenie zgody osób trzecich lub organizacji na wykorzystanie ich materiałów.

Autorzy powinni ujawnić i wyjaśnić potencjalny konflikt interesów, wynikający z istnienia relacji finansowych lub personalnych, a także wskazać źródła finansowania badań prezentowanych w pracy, ewentualnych sponsorów.

Autorzy są zobligowani do natychmiastowego poinformowania Redaktora lub Wydawcy o stwierdzonych błędach w ich pracy opublikowanej na łamach Czasopisma, a następnie do współpracy z Redakcją w procesie wprowadzania korekt.

 • RECENZENCI

Recenzenci Czasopisma zobowiązani są do:

 • Zachowania poufności – nieujawniania treści recenzowanej pracy. Treści, z którymi Recenzent zapoznał się w trakcie recenzji, nie mogą być wykorzystane w celu osiągnięcia osobistych korzyści.
 • Poinformowania Redakcji o podejrzeniu plagiatu lub o innych wątpliwościach etycznych.
 • Poinformowania Redakcji o możliwości wystąpienia konfliktu interesów, w przypadku wiedzy o relacji łączącej Recenzenta z Autorem lub instytucją powiązaną z treścią recenzowanego artykułu.
 • Poinformowania Redakcji w przypadku, gdy praca przesłana do recenzji nie odpowiada merytorycznie obszarowi jego specjalizacji naukowej.
 • Poinformowania Redakcji o niemożliwości dotrzymania terminu wykonania recenzji.
 • Rzetelnej oceny tekstu, wyłącznie na podstawie jego walorów naukowych oraz zgodności z celem i zakresem tematycznym Czasopisma. Uwagi Recenzenta powinny być sformułowane jasno i zawierać wskazówki, które mogą pomóc Autorom w dokonaniu poprawek.
 • Wspomagania Rady Redakcyjnej Czasopisma w procesie podejmowania decyzji o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.
 • ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Zespół Redakcyjny Czasopisma jest zobowiązany do:

 • Przekazania Autorom i Recenzentom informacji o stosowanych kryteriach i procedurach wydawniczych.
 • Zapewnienia obiektywnego i sprawnego procesu recenzji nadesłanych prac, w modelu double-blind, z zachowaniem anonimowości Autorów i Recenzentów.
 • Opiniowania nadesłanych prac w obiektywny sposób, wyłącznie na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych. Ocena przeprowadzana jest z uwzględnieniem znaczenia pracy dla środowiska naukowego.
 • Zapewnienia jakości procesu recenzji poprzez dobór Recenzentów o właściwych kompetencjach, przyjęcie procedury recenzowania i stosowania jednolitego formularza recenzji wydawniczej w celu zapewnienia obiektywizmu recenzji.
 • Ochrony poufności treści przesłanych prac i korespondencji związanej z ich procesem wydawniczym.
 • Podejmowania niezbędnych kroków w przypadku wątpliwości etycznych, kierując się wytycznymi COPE i PERK.
 • Wspierania procesu sprawnego procedowania poprawek lub rozwiązywania wątpliwości natury etycznej, jeżeli zajdzie taka potrzeba

Redaktor podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. Szczegóły mogą być każdorazowo konsultowane z Zespołem Redakcyjnym, Radą Redakcyjną i Recenzentami.

Rada Redakcyjna to zespół ekspertów wspierający Czasopismo w obszarach tematycznych ważnych dla jego celu i zakresu działania. Członkowie Rady Redakcyjnej w szczególności:

 • Doradzają w sformułowaniu strategii Czasopisma, jego celu i zakresu tematycznego oraz stosowanej polityki wydawniczej.
 • Wskazują aktualną i ważną tematykę numerów specjalnych Czasopisma.
 • Aktywnie promują Czasopismo w kręgach naukowych i zachęcają potencjalnych autorów do przesyłania swoich prac.
 • Wspierają Zespół Redakcyjny w podejmowaniu decyzji związanych z wątpliwościami etycznymi lub konfliktem interesów.
 • Wspierają proces recenzji prac nadesłanych do Czasopisma.
 • WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 • Wspiera Zespół Redakcyjny w realizacji etapów procesu wydawniczego przyjętych prac
 • Gwarantuje wykonywanie decyzji Redakcji Czasopisma
 • Zapewnia obsługę administracyjną i wsparcie techniczne procesu publikacji
 • Przestrzega praw własności intelektualnej i praw autorskich
 • Przestrzega zasad dobrych praktyk i standardów wydawniczych
 • Zapewnia archiwizację materiałów, współpracuje z jednostkami lub organizacjami w zakresie indeksowania treści.

Wydawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z RODO.