POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI  
Informacja o stosowanych praktykach i procesach
(Transparency Statement)

  • METRYKA CZASOPISMA

Tytuł: “Studies in Risk and Sustainable Development” (“Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”)
ISSN 2720-6300

Redaktor Naczelny: Monika Wieczorek-Kosmala
Sekretarz Redakcji: Anna Urbanek
Adres redakcji: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
strona internetowa: https://srsd.ue.katowice.pl/
email: srsd@ue.katowice.pl

  • PRAWA WŁASNOŚCI I ZARZĄDZANIA CZASOPISMEM

Właścicielem czasopisma jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Decyzja o powołaniu: Zarządzenie Rektora nr 42/2021 (https://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/bip/Zarzadzenia/Zarzadzenie_Nr_42-21.pdf)
Wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

  • PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

Wszystkie artykuły opublikowane na łamach czasopisma „Studies in Risk and Sustainable Development” („Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”) są objęte licencją Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Pozwala to autorom na zachowanie praw autorskich do swojej pracy, podczas gdy inni mogą korzystać z udostępnionych treści na warunkach określonych w zapisach licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji.

  • OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ

Czasopismo nie pobiera od Autorów żadnych opłat za publikację.
Koszty procesu wydawniczego pokrywa Wydawca.

  • CZĘSTOŚĆ WYDAWNICZA

Czasopismo ukazuje się raz w roku, wyłącznie w wersji elektronicznej.

  • PROCES RECENZJI

Prace publikowane w „Studies in Risk and Sustainable Development” („Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”) są poddawane recenzji w systemie peer review, opartym się na anonimowości i niezależności recenzentów.
Artykuły nadsyłane do czasopisma podlegają wstępnej ocenie Redaktora Naczelnego pod kątem ich zbieżności z tematyką, celem i zakresem czasopisma, a następnie przesyłane do co najmniej dwóch zewnętrznych recenzentów, zobowiązanych do przestrzegania wytycznych dla recenzentów.
Redaktor Naczelny decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanego tekstu, a jego decyzja jest ostateczna.

  • POSTĘPOWANIE WOBEC ZARZUTÓW NIERZETELNOŚCI AUTORSKIEJ

W przypadku artykułów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie niedozwolonych praktyk nierzetelności naukowej, Wydawca i Redaktor czasopisma postępują według przyjętych zasad etyki publikacyjnej. Zasady opierają się na szczegółowych wytycznych: COPE (Committee on Publication Ethics) oraz PERK (Publishing Ethics Resource Kit).

Niniejsze oświadczenie zostało zaktualizowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 20 kwietnia 2022 r.