WYMAGANIA REDAKCYJNE

Wszystkie prace zgłaszane do opublikowania w Czasopiśmie są poddawane wstępnej ocenie, weryfikującej ich zgodność z celem, zakresem tematycznym Czasopisma i wytycznymi polityki przyjętej przez Redakcję czasopisma. Jeżeli praca nie spełnia powyższych wymogów, zostaje odrzucona. Prace przyjęte do kolejnego etapu są następnie kierowane do recenzji (double-blind peer review – tożsamość Autorów i Recenzentów nie będzie ujawniona). Redakcja wyznacza do oceny tekstu dwóch anonimowych i niezależnych Recenzentów, których obszar specjalizacji naukowej odpowiada tematyce artykułu [patrz: DLA RECENZENTÓW].

Na podstawie wykonanych recenzji wydawniczych Autor zostaje poinformowany o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu. Wraz z informacją o kontynuacji procesu, Autor otrzymuje uwagi zawarte w recenzjach (z zachowaniem anonimowości recenzentów). Jeżeli Recenzent sugeruje wprowadzenie poprawek, Autor jest zobowiązany do przesłania artykułu po ich dokonaniu oraz dostarczenia odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach, ze szczegółowym wyjaśnieniem zakresu zmian wprowadzonych w treści.

Artykuł należy przesłać zgodnie z instrukcją na stronie PRZEŚLIJ ARTYKUŁ

Zgłaszając publikację, należy przesłać dwa osobne dokumenty:

 • Stronę tytułową, zawierającą: tytuł artykułu, dane i afiliację Autora/-ów, deklarację dotyczącą konfliktu interesów, informację o źródłach finansowania, ewentualne podziękowania.
 • Treść artykułu, zawierającą: tytuł artykułu, rodzaj artykułu, abstrakt (wg wytycznych poniżej), słowa kluczowe, kody JEL. Dla zapewnienia anonimowości w procesie recenzji, należy się upewnić, że plik nie zawiera informacji, które mogłyby identyfikować Autora/-ów.

Proszę użyć SZABLONÓW WORD:
Strona tytułowa
Treść artykułu

 • Szczegółowe wymogi redakcyjne dotyczące przesyłanych prac

Format:  PDF lub Microsoft Word

Długość artykułu / liczba słów
Czasopismo nie narzuca limitów długości tekstu. Zaleca się jednak objętość od 6 000 do 8 000 słów dla pełnych artykułów naukowych oraz objętość do 3 000 słów dla not badawczych. Autorzy mogą przesyłać dodatkowe materiały jako dane uzupełniające (np. zestawienia danych lub ich opracowania).

Tytuł artykułu
Tytuł powinien zwięźle oddawać treść artykułu. Zaleca się unikanie skrótów w tytule.

Rodzaj artykułu
Autorzy powinni wskazać, do jakiej kategorii należy przesyłany artykuł:

 • Pełny artykuł naukowy (prace naukowe, w których stawiane są hipotezy, weryfikowane empirycznie na podstawie danych).
 • Nota badawcza (krótkie opracowanie, które komunikuje wstępne wyniki badań naukowych w zwięzły sposób).
 • Artykuł koncepcyjny (opisowa praca, w której dokonuje się przeglądu zjawisk, koncepcji teoretycznych, metod badawczych itp.).
 • Przegląd literatury (prace, których głównym celem jest podsumowanie dorobku naukowego w obrębie określonej tematyki, z zachowaniem odpowiedniej metodyki badań, bądź wsparcie koncepcji teoretycznej wywodzonej przez Autora, lub zestawienie istniejących koncepcji teoretycznych).

Dane Autora/-ów pracy, z podaniem afiliacji i adresów e-mail
Należy podać imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres e-mail oraz identyfikatory ORCID. Afiliacja powinna wskazywać nazwę katedry lub wydziału oraz nazwę uczelni lub instytucji, z podaniem jej dokładnego adresu. Należy wskazać, kto z grona współautorów jest Autorem korespondencyjnym (osoba, do której czytelnicy mogą się zwracać z wszelkimi zapytaniami).

Deklaracja dotycząca konfliktu interesów
Na stronie tytułowej pracy należy wskazać możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Jeżeli nie występuje, należy wpisać: „brak konfliktu interesów”.

Finansowanie
Na stronie tytułowej pracy należy umieścić informację o ewentualnych źródłach finansowania badań.

Podziękowania
Autorzy mają możliwość złożenia ewentualnych podziękowań. Podziękowania umieszcza się także na stronie tytułowej pracy.

Abstrakt
Abstrakt powinien w zwięzły sposób charakteryzować treść pracy (maksymalnie do 300 słów). Abstrakt należy sformatować, wyodrębniając jego 4 części:

 • cel
 • metodę
 • wyniki i wnioski
 • oryginalność i wkład

Słowa kluczowe
Należy wskazać od 3 do 6 słów kluczowych, oddzielonych przecinkiem. Słowa kluczowe nie powinny powielać słów ujętych w tytule pracy. Zespół redakcyjny może zmienić słowa kluczowe dla zwiększenia spójności zestawu określeń używanych w Czasopiśmie w celu poprawy widoczności artykułów.

Kody JEL
Należy wskazać maksymalnie 3 kody odpowiadające klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL) (wskazówki)

Nagłówki
Należy wydzielić części pracy nagłówkami, w klarowny sposób, wyróżniając je czcionką (pogrubienie lub kursywa), z nadaniem numeracji arabskiej.

Rysunki i tabele
Autorzy mogą przygotować rysunki w kolorze lub czarno-białe. Wszystkie tabele i rysunki powinny być numerowane w systemie arabskim. Wielkość czcionki w polu rysunku lub wykresu nie może być mniejsza niż 9.

Bibliografia
Autorzy są zobowiązani do stosowania reguł stylu bibliograficznego APA: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples. Nie należy stosować przypisów dolnych.

Przesłanie artykułu
Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie PRZEŚLIJ ARTYKUŁ

 • Wymogi dotyczące artykułów przesyłanych po poprawkach

Artykuły po poprawkach sugerowanych przez Recenzentów należy ponownie przesłać do Czasopisma. Autorzy prac przesyłanych ponownie, po procesie recenzji wydawniczej, muszą dostosować treść do uwag zawartych w recenzjach i przedstawić odpowiedź na recenzję, z opisem zakresu wprowadzonych poprawek.

Prace przyjęte do opublikowania zostaną poddane procesowi wydawniczemu, który prowadzi Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na tym etapie Autorzy będą ściśle współpracować z redaktorami językowymi i pracownikami składu komputerowego – w zakresie poprawek językowych oraz formatowania tekstu i materiałów graficznych).